Jest to organizacja, której głównym celem działalności nie jest osiąganie zysku w celu jego późniejszego podziału pomiędzy członków tej organizacji. Mogą to być samorządy, szpitale publiczne, organizacje religijne i inne organizacje pozarządowe.

Główne działania takich organizacji mają na celu promowanie społecznych, charytatywnych, kulturalnych, edukacyjnych, politycznych, naukowych, menedżerskich, a także innych celów zainwestowanych w osiągnięcie dóbr publicznych.

Kluczowe aspekty organizacji non-profit to odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość i otwartość wobec każdej osoby, która zainwestowała w organizację czas, pieniądze i wiarę.

Skuteczne funkcjonowanie organizacji non-profit jest niemożliwe bez trwałych źródeł finansowania. Źródła finansowania w takiej organizacji można podzielić na trzy grupy: fundusze pożyczone, fundusze własne, fundusze rządowe i wsparcie.

Do pierwszej grupy należą darowizny, dotacje, granty otrzymane zarówno w kraju, jak i za granicą. Środki własne obejmują składki członkowskie, wynagrodzenia założycieli, zyski z działalności gospodarczej itp. Fundusze i wsparcie publiczne łączą bezpośrednie i pośrednie dotacje państwowe.

Wszystkie dochody, jakie organizacja non-profit uzyskuje z działalności, dotacji, darowizn czy sponsoringu, kierowane są na jej rozwój i strukturę, gdyż misją takiej organizacji jest pomoc społeczeństwu.